TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LAO ĐỘNG HÀNG KHÔNG

tin tuc scandal anh nong truyen teen

Tin tức

   TỔNG CÔNG TY HKVN

CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ

  XNK LAO ĐỘNG  HÀNG KHÔNG

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                         ___________________

               

                                       Hà Nội, ngày        tháng        năm 2015

 

 

                                                          

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

_____________________

 

Kính gửi:        Quý vị cổ đông Công ty.

 

- Công ty CP Cung ứng và XNK Lao động Hàng không, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100108399 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/6/2005, bổ sung lần 13 ngày 28/11/2013.

- Địa chỉ trụ sở chính: số 1 ngõ 200/10 đường Nguyễn Sơn, P. Bồ Đề, Q. Long Biên, Hà Nội.

            Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành kèm theo quyết định số 544/QĐ-LĐHK-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP cung ứng và XNK lao động Hàng Không;

            Căn cứ Quyết định số 390/QĐ-HĐQT/LĐHK ngày 30/03/2015 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015,

            Hội đồng quản trị Công ty CP Cung ứng và XNK Lao động Hàng không kính mời quý vị cổ đông đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 với thời gian, địa điểm và nội dung như sau:

 

1. Thời gian: 8h00 ngày 24 tháng 04 năm 2015.

 

2. Địa điểm: Phòng họp Công ty CP Cung ứng và XNK Lao động Hàng không: Số 1 ngõ 200/10 đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.

 

3. Nội dung, chương trình Đại hội: Gửi kèm thư mời họp.

            Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

 

                                                                                                     T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                       CHỦ TỊCH

 

                                       Nguyễn Bùi Lâm

Ghi chú:

- Đề nghị quý vị mang theo thư mời và CMND khi đến tham dự Đại hội. Trường hợp quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng uỷ quyền theo mẫu đính kèm và gửi giấy uỷ quyền đến Công ty CP Cung ứng và XNK Lao động Hàng không trước ngày 20/04/ 2015.

- Cổ đông tự túc đi lại, ăn ở.

 

Nội dung, chương trình Đại hội ( Click Download)

 

1. Thư Mời Họp: Download

2. Quy chế làm việc ĐH 2015: Download

3. Dự kiến đề cử: Download

4. Chương trình ĐHCĐ: Download

5. Báo cáo Kết quả SXKD và BCTC 2014: Download

6. TT Phân chia LN và báo cáo trả thù lao năm 2014: Download

7. Báo cáo đánh giá của HĐQT 2014: Download

8. Báo cáo BKS trình ĐHCĐ: Download

9. TT về việc trả thù lao cho HĐQT và BKS 2015: Download

10. TT chọn công ty kiểm toán 2015: Download

11. Phương hướng nhiệm vụ KH 2015: Download

12. Danh sách cổ đông đến ngày 01/04/2015: Download

13. Phụ lục sửa đổi Điều lệ: Download

14. TT về việc sửa đổi bổ sung điều lệ: Download

15. Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2015: Download

16. Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ 2015: Download

17. Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ năm 2015: Download

Các bài khác :


Đặt Vé Máy Bay Giá Rẻ